Rodzice mają prawo do:

 • Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 • Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola,
 • Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - dydaktyczne,
 • Udziału w zebraniach ogólnych, spotkaniach grupowych i indywidualnych dla rodziców,
 • Aktywnego włączania się w życie Przedszkola,
 • Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.

Obowiązkiem Rodziców jest:

 • Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i terapii.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnione na piśmie przez nich osoby, które mają zdolność do czynności prawnych,
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka oraz o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych,
 • Udzielenie pełnej informacji o zdrowiu dziecka,
 • Przestrzeganie ustaleń statutu Przedszkola i rozkładu dnia (w tym przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola),
 • Regularny kontakt z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,
 • Troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społecznego,
 • Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
 • Respektowanie czasu pracy Przedszkola; w przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy Przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice.
 • Harmonijnie współpracować z Przedszkolem i innymi Rodzicami.
Ta strona używa plików Cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
2012 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka". Wykonanie: seewip