Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
 • Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • Poszanowania godności osobistej,
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
 • Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
 • Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",
 • Przygotowania do samodzielnego życia,
 • Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
 • Poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej,
 • Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 • Wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
 • Pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja",
 • Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
 • Wprowadzania w kulturę bycia,

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

 • Szanowanie odrębności innych przedszkolaków,
 • Przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
 • Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
 • Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 • Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
 • Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,
 • Przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur,
 • Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
 • Pomaganie słabszym kolegom,
 • Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
Ta strona używa plików Cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
2012 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka". Wykonanie: seewip